Etický kodex patronky

 

Ve vztahu ke své roli

 1. Patronka je náročná a zodpovědná role.
 2. Role není ani rodičovská ani profesně pomáhající. Patronka o tuto svou roli pečuje pomocí nástrojů, které jí nabízí projekt (supervize, vzdělávání atd.).
 3. Patronka si je vědoma své možnosti chybovat. Chyby bere jako příležitosti k dalšímu zlepšování své práce.
 4. Patronka si je vědoma svých limitů a toho, co dívce může a chce nabídnout.

Ve vztahu k dívce

 1. Patronka pomáhá mladé ženě z ústavní výchovy objevovat svět dospělé ženy. Ukazuje jí možnosti, jak smysluplně využívat čas, svůj potenciál a je jí oporou při procesu dospívání.
  Patronka si je vědoma křehkosti dívky v tomto období a vědomě řídí své jednání tak, aby do tohoto procesu nezasahovala rušivě.
  Patronka nenarušuje vztah dívky k jejímu dětskému domovu.
 2. Patronka nepodrobuje dívku žádnému léčebnému, psychoterapeutickému ani osobnostně růstovému procesu. Pokud chce dívce takovou službu zprostředkovat, činí tak pouze po důkladné konzultaci se zaměstnanci projektu.
 3. Patronka respektuje osobnost dívky bez ohledu na její původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 4. Patronka respektuje právo dívky vztah ukončit.
 5. Patronka si je vědoma nesouměrnosti vztahu mezí ní a dívkou. Nezneužívá své převahy pro soukromé výhody. Dává přednost odpovědnosti před soukromými zájmy.
 6. Patronka dívku záměrně nevystavuje neúměrnému psychickému zatížení či ponížení.
 7. Patronka nenabízí dívce alkohol ani jiné omamné látky (např. THC). Patronka si je vědoma, že prostředí, ve kterém se tyto látky konzumují, není pro dívku vhodné, a proto pro schůzky vybírá jiná místa.

Ve vztahu k projektu

 1. Patronka sděluje důležité informace, které by mohly ohrozit nebo zásadním způsobem ovlivnit vzájemné vztahy Patronky, dívky, dětského domova a projektu včas pracovníkům projektu.
 2. Patronka sdílí s projektem informace o tom, co s dívkou dělá (náplně setkání, komunikace apod.).
 3. Patronka nesděluje třetím stranám žádné osobní údaje o dívce či DD. Patronka vědomě nepoškozuje dobré jméno projektu a dětského domova.
 4. Patronka podporuje jiné patronky (např. sdílením informací, svými úspěchy). Nezlehčuje roli a práci jiných patronek.
 5. Patronka nevyužívá projekt k propagaci politických a náboženských aktivit a hnutí.