Etický kodex patrona

 

Ve vztahu ke své roli

 1. Patron je náročná a zodpovědná role.
 2. Role není ani rodičovská ani profesně pomáhající. Patron o tuto svou roli pečuje pomocí nástrojů, které mu nabízí projekt (supervize, vzdělávání atd.).
 3. Patron si je vědom své možnosti chybovat. Chyby bere jako příležitosti k dalšímu zlepšování své práce.
 4. Patron si je vědom svých limitů a toho, co chlapci může a chce nabídnout.

Ve vztahu k chlapci

 1. Patron pomáhá mladému muži z ústavní výchovy objevovat svět dospělého muže. Ukazuje mu možnosti, jak smysluplně využívat čas, svůj potenciál a je mu oporou při procesu dospívání.
  Patron si je vědom křehkosti chlapce v tomto období a vědomě řídí své jednání tak, aby do tohoto procesu nezasahoval rušivě.
  Patron nenarušuje vztah chlapce k jeho dětskému domovu.
 2. Patron nepodrobuje chlapce žádnému léčebnému, psychoterapeutickému ani osobnostně růstovému procesu. Pokud chce chlapci takovou službu zprostředkovat, činí tak pouze po důkladné konzultaci se zaměstnanci projektu.
 3. Patron respektuje osobnost chlapce bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 4. Patron respektuje právo chlapce vztah ukončit.
 5. Patron si je vědom nesouměrnosti vztahu jeho a chlapce. Nezneužívá své převahy pro soukromé výhody. Dává přednost odpovědnosti před soukromými zájmy.
 6. Patron chlapce záměrně nevystavuje neúměrnému psychickému zatížení či ponížení.
 7. Patron nenabízí chlapci alkohol ani jiné omamné látky (např. THC). Patron si je vědom, že prostředí, ve kterém se tyto látky konzumují, není pro chlapce vhodné, a proto pro schůzky vybírá jiná místa.

Ve vztahu k projektu

 1. Patron sděluje důležité informace, které by mohly ohrozit nebo zásadním způsobem ovlivnit vzájemné vztahy Patrona, chlapce, dětského domova a projektu včas pracovníkům projektu.
 2. Patron sdílí s projektem informace o tom, co s chlapcem dělá (náplně setkání, komunikace apod.).
 3. Patron nesděluje třetím stranám žádné osobní údaje o chlapci či DD. Patron vědomě nepoškozuje dobré jméno projektu a dětského domova.
 4. Patron podporuje jiné patrony (např. sdílením informací, svými úspěchy). Nezlehčuje roli a práci jiných patronů.
 5. Patron nevyužívá projekt k propagaci politických a náboženských aktivit a hnutí.